Luyện từ và câu – cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài trang 50 vở bài tập (vbt) tiếng việt 4 tập 1 – LUYỆN TỪ VÀ CÂU – CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÍ NƯỚC NGOÀI

Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về Ác-boa để Lu-i Pax-tơ có thể tiếp tục đi học, Ác-boa là một thị trấn nhỏ, không có những lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con. Dòng sông Quy-dăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau.

LUYỆN TỪ VÀ CÂU – CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÍ NƯỚC NGOÀI

I – Nhận xét

1. Cho các tên người, tên địa lí nước ngoài sau:

– Tên người : Lép Tôn-xtôi, Mô-rít-xơ Mát-téc-lích, Tô-mát Ê-đi-xơn .
– Tên địa lí : Hi-ma-lay-a, Đa-nuýp, Lốt Ăng-giơ-lét, Niu DHân, Công-gô
Biết rằng vần âm đầu của mỗi bộ phận tạo thành các tên riêng nói trên đều được viết hoa, hãy nghiên cứu và phân tích những tên riêng chưa được nghiên cứu và phân tích và ghi tác dụng vào bảng .
Tên người
Số bộ phận
Số tiếng của bộ phận 1
Số tiếng của bộ phận 2
Viết hoa
Lép Tôn-xtôi
2
1 ( Lép )
2 ( Tôn / xtôi )
Lép, Tôn
Mô-rít-xơ Mát-téc-lích
2
3 ( Mô / rít / xơ )
3 ( Mát / téc / lích )
Mô, Mát
Tô-mát Ê-đi-xơn
………
………
………
………
Hi-ma-lay-a
1
4 ( Hi / ma / lay / a )
………
Hi
Đa-nuýp
………
………
………
………
Lốt Ăng-giơ-lét
2
1 ( Lốt )
3 ( Ăng / giơ / lét )
Lốt, Ăng
Niu Di-lân
………
………
………
………
Công-gô
………
………
………
………

2.Nêu cách viết mỗi bộ phận trong từng tên riêng đó :

– Chữ cái đầu mỗi bộ phận được viết thế nào ? ………………….
– Giữa các tiếng trong cùng một bộ phận có dấu gì ?

3. Cho các tên riêng sau :

– Tên người : Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị
– Tên địa lí : Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đôn, Bắc Kinh, Thuỵ Điển .
Cách viết các tên người, tên địa lí nước ngoài nói trên giống hay khác cách viết tên riêng Nước Ta : ………………….

II – Luyện tập

1. Tìm và viết lại cho đúng các tên riêng trong đoạn văn sau:

Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về Ác-boa để Lu-i Pax-tơ hoàn toàn có thể liên tục đi học, Ác-boa là một thị xã nhỏ, không có những thành tháp đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con. Dòng sông Quy-dăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau .

2. Viết lại những tên riêng sau cho đúng quy tắc:

Viết chưa đúng
Viết đúng
Tên người
anbe anhxtanh
crítxtian anđécxen
iuri gagarin
Tên địa lí
xanh pêtécbua
tôkyô

amadôn

niagara

3. Sau khi thực hiện trò chơi du lịch, em hãy ghi lại tên ba nước ứng với tên thủ đô của ba nước :

TRẢ LỜI:

I – Nhận xét

1. Cho các tên người, tên địa lí nước ngoài sau :

Tên người
Số bộ phận
Bộ phận 1 – số tiếng
Bộ phận 2 – số tiếng
Viết hoa
M : Lép Tôn-xtôi
2
Lép ( 1 )
Tôn / xtôi ( 2 )
L, T
Mô-rít-xơMát-téc-lích
2
Mô-rít-xơ ( 3 )
Mát-téc-lích ( 3 )
M, M
Tô-mát Ê-đi-xơn
2
Tô-mát ( 2 )
Ê-đi-xơn ( 3 )
T, E
Hi-ma-lay-a
1
Hi-ma-lay-a ( 1 )

H
Đa-nuýp
1
Đa-nuýp ( 1 )
D
Lốt Ăng-giơ-lét
2
Lốt (1)
Ăng-giơ-lét
L, A
Niu Di-lân
2
Niu (1)
Di-lân
N, D
Công-gô
1
Công-gô (1)
C
Lốt Ăng-giơ-lét 2 Lốt ( 1 ) Ăng-giơ-lét L, A Niu Di-lân 2 Niu ( 1 ) Di-lân N, D Công-gô 1 Công-gô ( 1 ) C

2. Nêu cách viết mỗi bộ phận trong từng tên riêng đó:

– Chữ cái đầu mỗi bộ phận được viết hoa .
– Giữa các tiếng trong cùng một bộ phận có dấu gạch nối .

3. Cho các tên riêng sau :

– Tên người : Thích ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị, …
– Tên địa lí : Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đồn, Bắc Kinh, Thụy Điển .
Cách viết các tên người, tên địa lí nước ngoài nói trên giống hay khác cách viết tên riêng Nước Ta : Các tên người, tên địa lí nước ngoài nói trên đều có cách viết hoa giống như cách viết tên riêng Nước Ta .

II – Luyện tập

1. Tìm lại và viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn văn sau :

Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về Ác-boa để Lu-i Pax-tơ hoàn toàn có thể liên tục đi học, Ác-boa là một thị xã nhỏ, không có những thành tháp đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con. Dòng sông Quy-dăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau .

==> Viết đúng lại:

Lu-i Pax-tơ Lu-i Pa-xtơ,

Quy-dăng-xơQuy-dang-xơ

2. Viết lại những tên riêng cho đúng quy tắc :

Viết chưa đúng
Viết đúng
Tên người
anbe anhxtanh
An-be Anh-xtanh

crítxtian anđécxen
Crit-xti-an An-đec-xen

iuri gagarin
l-u-ri Ga-ga-rin
Tên địa lý
Xanh Pêtécbua
Xanh Pê-téc-bua
tôkiô
Tô-ki-ô
amadon
A-ma-dôn
niagara
Ni-a-ga-ra
tôkiô Tô-ki-ô amadon A-ma-dôn niagara Ni-a-ga-ra

3. Sau khi thực hiện trò chơi du lịch, em hãy ghi lại tên 3 nước ứng với tên thủ đô của 3 nước

Tên nước Tên thủ đô hà nội

Nhật Bản Tô-ki-ô

Cam-pu-chia Phnôm-pênh
Pháp Pari

Source: https://morave.info
Category: Cách Viết