Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài trang 78, 79 | Giải Tiếng Việt lớp 4 tập 1

Tailieumoi. vn ra mắt Giải bài tập Tiếng Việt lớp 4 Luyện từ và câu : Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài trang 78, 79 cụ thể giúp học viên xem và so sánh giải thuật từ đó biết cách vấn đáp các câu hỏi trong SGK Tiếng Việt 4 Tập 1. Mời các bạn đón xem :

Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài trang 78, 79

I. Nhận xét

Câu 1 trang 78 Tiếng Việt lớp 4: Đọc các tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây:

– Tên người : Lép Tôn-xtôi, Mô-rít-xơ, Mát-téc-lích, Tô-mát Ê-đi-xơn .
– Tên địa lí : Hi-ma-lay-a, Đa-nuýp, Lốt Ăng-giơ-lét, Niu Di-lân, Công-gô .

Trả lời:

Đọc theo sự hướng dẫn và đọc mẫu của thầy ( cô ) giáo : Mô-rít xơ, Mát-téc-lích, Hi-ma-lay-a .

Câu 2 trang 78 Tiếng Việt lớp 4: Biết rằng chữ cái đầu mỗi bộ phận tạo thành các tên riêng nói trên đều được viết hoa, hãy nêu nhận xét về cấu tạo và cách viết mỗi bộ phận trong tên riêng nước ngoài.

Gợi ý:

– Mỗi bộ phận trong tên riêng nước ngoài gồm mấy tiếng ?
– Cách viết các tiếng trong cùng một bộ phận tên như thế nào ?

Trả lời:

Tên người Lép Tôn-xtôi gồm 2 bộ phận : Lép và Tôn-xtôi .
Bộ phận 1 gồm 1 tiếng : Lép
Bộ phận 2 gồm 2 tiếng : Tôn / xtôỉ .
Mô-rít-xơ Mát-téc-lích gồm 1 bộ phận : Mô-rít-xơ và Mát-téc-lích .
Bộ phận 1 gồm 3 tiếng : Mô / rít / xơ .
Bộ phận 1 gồm 3 tiếng : Mát / téc / lích .
Thô-mát Ê-đi-xơn gồm 2 bộ phận : Thô-mát và Ê-đi-xơn .
Bộ phận 1 gồm 2 tiếng : Thô / mát / .
Bô phận 2 gồm 3 tiếng : Ê / đi / xơn .
Tên địa lí Hi-ma-lay-a chỉ có 1 bộ phận gồm 4 tiếng : Hi / ma / lay / a
Đa-nuýp chỉ có 1 bộ phận gồm 2 tiếng : Đa / nuýp .
Lốt Ăng-giơ-lét có 2 bộ phận là Lốt và Ăng-giơ-lét .
Bộ phận 1 gồm 1 tiếng : Lốt
Bộ phận 2 gồm 3 tiếng : Ăng / giơ / lét .
Niu Di-lân có hai bộ phận : Niu và Di-lân .
Bộ phận 1 gồm 1 tiếng : Niu
Bộ phận 2 gồm 2 tiếng : Di / lân .
Công-gô có 1 bộ phận gồm 2 tiếng là : Công / gô

Câu 3 trang 79 Tiếng Việt lớp 4: Cách viết một số tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây có gì đặc biệt?

– Tên người : Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị .
– Tên địa lí : Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đôn, Bắc Kinh, Thụy Điển .

Gợi ý:

Con so sánh cách viết các tên riêng nước ngoài này với cách viết các tên riêng Việt Nam.

Trả lời:

Viết giống như tên riêng tiếng Nước Ta. Tất cả các tiếng đầu viết hoa : Thích Ca Mâu Ni, Hi Mã Lạp Sơn

II. Luyện tập

Câu 1 trang 79 Tiếng Việt lớp 4: Đọc đoạn văn sau rồi viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn:

Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về ác-boa để lu-i Paxtơ hoàn toàn có thể liên tục đi học. ác boa là một thị xã nhỏ, không có những thành tháp đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con. Dòng sông quy-dăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau .
Theo Đức Hoài

Gợi ý:

Con đọc kĩ đoạn văn để xem những tên riêng chỉ người, chỉ địa điểm nào chưa được viết đúng theo quy tắc viết hoa tên riêng nước ngoài .

Trả lời:

Viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn :
Ác-boa, Lu-i Pa-xtơ ; Ác-boa ; Quy-đăng-xơ

Câu 2 trang 79 Tiếng Việt lớp 4: Viết lại những tên riêng sau cho đúng quy tắc:

– Tên người : anbe anhxtanh, crítxtian anđécxen, iuri gagarin .
– Tên địa lí : xanh pêtécbua, tôkiô, amadôn, niagara .

Gợi ý:

Khi viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài, ta viết hoa vần âm đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối .

Trả lời:

Viết lại các tên riêng đúng quy tắc :
– Tên người : An – be Anh – xtanh ; Crít-xti-an An-đéc-xen, I-u-ri Ga-ga-rin .
– Tên địa lí Xanh Pê-téc-bua ; Tô-ki-ô ; A – ma-dôn ; Ni-a-ga-ra .

Câu 3 trang 79 Tiếng Việt lớp 4: Trò chơi du lịch: Thi ghép đúng tên nước với tên thủ đô của nước ấy

Gợi ý:

Con vận dụng kiến thức và kỹ năng trong thực tiễn để hoàn thành xong bài tập .

Trả lời:

Quốc gia Thủ đô
Trung Quốc Bắc Kinh
Nga Mát-xcơ-va
Nhật Bản Tô-ki-ô
Đức

Béc-lin

Pháp Pa-ri

Source: https://morave.info
Category: Cách Viết