Luyện từ và câu – Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài trang 50, 51, 52 | Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu – Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài trang 50, 51, 52 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 1. Câu 1 : Tìm và viết lại cho đúng các tên riêng trong đoạn văn sau :Bài làm :

I. Nhận xét

1. Cho các tên người, tên địa lí nước ngoài sau:

– Tên người : Lép Tôn-xtôi, Mô-rít-xơ Mát-téc-lích, Tô-mát Ê-đi-xơn .- Tên địa lí : Hi-ma-lay-a, Đa-nuýp, Lốt Ăng-giơ-lét, Niu Di-lân, Công-gôBiết rằng vần âm đầu của mỗi bộ phận tạo thành các tên riêng nói trên đều được viết hoa, hãy nghiên cứu và phân tích những tên riêng chưa được nghiên cứu và phân tích và ghi tác dụng vào bảng .

Tên người Số bộ phận Số tiếng của bộ phận 1 Số tiếng của bộ phận 2 Viết hoa
Lép Tôn-xtôi 2 1 ( Lép ) 2 ( Tôn / xtôi ) Lép, Tôn
Mô-rít-xơ Mát-téc-lích 2 3 ( Mô / rít / xơ ) 3 ( Mát / téc / lích ) Mô, Mát
Tô-mát Ê-đi-xơn ……… ……… ……… ………
Hi-ma-lay-a 1 4 ( Hi / ma / lay / a ) ……… Hi
Đa-nuýp ……… ……… ……… ………
Lốt Ăng-giơ-lét 2 1 ( Lốt ) 3 ( Ăng / giơ / lét ) Lốt, Ăng
Niu Di-lân ……… ……… ……… ………
Công-gô ……… ……… ……… ………

2. Nêu cách viết mỗi bộ phận trong từng tên riêng đó :

– Chữ cái đầu mỗi bộ phận được viết thế nào ? ………………….- Giữa các tiếng trong cùng một bộ phận có dấu gì ?

3. Cho các tên riêng sau :

– Tên người : Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị- Tên địa lí : Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đôn, Bắc Kinh, Thuỵ Điển .Cách viết các tên người, tên địa lí nước ngoài nói trên giống hay khác cách viết tên riêng Nước Ta : ………………….

Hướng dẫn giải:

1 ) Em dựa vào gợi ý ” chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành các tên riêng nói trên đều được viết hoa ” để hoàn thành xong và chỗ trống .2 ) Em làm theo nhu yếu của bài tập .3 ) Em làm theo nhu yếu của bài tập .

Lời giải:

1 ) Cho các tên người, tên địa lí nước ngoài sau :

Tên người Số bộ phận Bộ phận 1 – số tiếng

Bộ phận 2 – số tiếng

Viết hoa
M : Lép Tôn-xtôi 2 Lép ( 1 ) Tôn / xtôi ( 2 ) L, T
Mô-rít-xơ Mát-téc-lích 2 Mô-rít-xơ ( 3 ) Mát-téc-lích ( 3 ) M, M
Tô-mát Ê-đi-xơn 2 Tô-mát ( 2 ) Ê-đi-xơn ( 3 ) T, E
Hi-ma-lay-a 1 Hi-ma-lay-a ( 1 ) H
Đa-nuýp 1 Đa-nuýp ( 1 )   D
Lốt Ăng-giơ-lét 2 Lốt (1) Ăng-giơ-lét L, A
Niu Di-lân 2 Niu (1) Di-lân N, D
Công-gô 1 Công-gô (1)   C

2 )Nêu cách viết mỗi bộ phận trong từng tên riêng đó :- Chữ cái đầu mỗi bộ phận được viết hoa .- Giữa các tiếng trong cùng một bộ phận có dấu gạch nối .3 ) Cho các tên riêng sau :- Tên người : Thích ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị, …- Tên địa lí : Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đồn, Bắc Kinh, Thụy Điển .Cách viết các tên người, tên địa lí nước ngoài nói trên giống hay khác cách viết tên riêng Nước Ta : Các tên người, tên địa lí nước ngoài nói trên đều có cách viết hoa giống như cách viết tên riêng Nước Ta .

II. Luyện tập

1. Tìm và viết lại cho đúng các tên riêng trong đoạn văn sau:

Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về ác-boa để lu-i pax-tơ hoàn toàn có thể liên tục đi học. ác-boa là một thị xã nhỏ, không có những thành tháp đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con. Dòng sông quy-dăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau .

2. Viết lại những tên riêng sau cho đúng quy tắc:

  Viết chưa đúng Viết đúng
Tên người anbe anhxtanh  
  crítxtian anđécxen  
  iuri gagarin  
Tên địa lí  xanh pêtécbua  
  tôkyô  
  amadôn  
  niagara  

3. Sau khi thực hiện trò chơi du lịch, em hãy ghi lại tên ba nước ứng với tên thủ đô của ba nước :

Hướng dẫn giải:

1 ) Em đọc kĩ đoạn văn để tìm những tên riêng viết hoa chưa đúng và viết lại .2 ) Khi viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài, ta viết hoa vần âm đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối .3 ) Em vận dụng kỹ năng và kiến thức thực tiễn để hoàn thành xong bài tập .

Lời giải:

1 )ác-boa ⟶ Ác-boa

lu-i pax-tơ ⟶ Lu-i Pa-xtơ,

quy-dăng-xơ ⟶ Quy-đăng-xơ

2 )

Viết chưa đúng Viết đúng
Tên người anbe anhxtanh An-be Anh-xtanh
crítxtian anđécxen Crit-xti-an An-đec-xen
iuri gagarin l-u-ri Ga-ga-rin
Tên địa lý Xanh Pêtécbua Xanh Pê-téc-bua
  tôkiô Tô-ki-ô
  amadon A-ma-dôn
  niagara Ni-a-ga-ra

3 ) Sau khi triển khai game show du lịch, em hãy ghi lại tên 3 nước ứng với tên Thành Phố Hà Nội của 3 nước

Tên nước            Tên thủ đô

Nhật Bản Tô-ki-ôCam-pu-chia Phnôm-pênhPháp Pari

Source: https://morave.info
Category: Cách Viết